//
в момента четете
Microsoft Project

Назначаване на материали към проект (resource, type material) в Microsoft Project 2007

Разходите във всеки един проект се разпределят предимно между труда и материалите и оборудването. Целта на този tutorial е да покаже именно как се добавят материали и оборудване към график направен на Microsoft Project 2007.

По същество материалите в Microsoft Project се въвеждат като ресурси. След въвеждането им е възможно освен да се отче тяхната парична стойност, да се отчете и разпределението им по периоди като количества.

Крайният резултат на ръководството ще изглежда като този на Фиг. 1.

Фиг.1: Всички материали от графика

Фиг.1: Всички материали от графика

.

Но за да се стигне до него ще трябва да се изпълнят следните стъпки:
1. Да се състави график
2. Да се опишат ресурсите с техните параметри
3. Да се назначат материалите по съответните задачи
4. Списъкът с материали да се настрои във вид който би дал повече полезна информация и би бил годен за  разпечатване

.

Направа на график

За целта на ръководството на Фиг. 2 е представен график. Препоръчва се на читателя да въведе точно графика с оглед на уеднаквяване на последващите резултати в другите точки.

Фиг.2: Основен график с връзки

Фиг.2: Основен график с връзки

.

Описване на ресурси

Ресурсите в Microsoft Project се делят основно на:
work – използват се за задаване на брой хора, но също така могат да бъдат използвани и за задаване на механизация или оборудване
material – с този тип се означават материалите, но също е подходящ за задаване на конкретни стойности извадени от строителни анализи. За пример количество машиносмени.
cost – този тип се използва за задаване на конкретна парична стойност. Може да се използва при добавянето на под изпълнители, патенти, услуги и пр.

За да започне добавянето на материалите, първоначално те трябва да се опишат, като видове. За пример Mатериал 1, с мерна единица м3 и прочие.

Това се извършва в изгледа Resource Sheet, който може да се стартира то менюто:

View -> Resource Sheet

или от лента View Bar (стои от дясно на прозореца със син фон).

Фиг.3: Попълване на ресурсите

Фиг.3: Попълване на ресурсите

.

На Фиг. 3 е показа изгледа Resource Sheet. Това е списъкът от материали, които ще бъде използван в графика. За да бъде попълнен коректно трябва да бъдат въведени данни в колоните:
Resource Name – тук се въвежда името на материала
Type – тук се задава типа, т.е. в случая Material
Material Label – това  е мерната единица
Std. Rates – за материалите това означава единична цена

Преди следващата снимка всички ресурси трябва да бъда въведени, точно както на Фиг. 3.

.

Назначаване на ресурси

В горната точка беше описано въвеждането на видовете материали, които ще се използват. Но това бе само списък. Количествено те могат да бъдат зададени само с назначаването им към отделни задачи или клонове от работи.

За да бъде илюстрирано назначаването на ресурси трябва да се премине към основният изглед – Gantt Chart. Това става от менюто:

View -> Gantt Chart

За следващата стъпка се щраква 2 пъти върху Задача 1. Появява се диалога Task Information. Трябва да се избере таба Resources, както е показано на Фиг. 4.

Фиг.4: Добавяне на материали в Task Information

Фиг.4: Добавяне на материали в Task Information

.

След това се въвеждат последователно ресурсите:
Материал 1 – 20 unit
Материал 2 – 30 unit
Материал 3 – 5 unit
Ако се въведени коректно материалите в Resource Sheet трябва въведените unit`и да си вземат автоматично мерната единица.

Останалите материали се въвеждат аналогично, на показания списък в колоната Resources (Фиг. 5).

Фиг.5: Списък с назначени ресурси

Фиг.5: Списък с назначени ресурси

.

В колоната на всеки ред са изброени материалите, като количеството е дадено в  скоби (Материал[количество]) За пример на Задача 3 материалите са Материал 2 [5 м3].

.

Преглед на резултатите

След като всички материали са въведени вече може да се проверки какво количество са за целият проект и колко ще струват. За целта трябва да се премине на изгледа Resource Sheet (от менюто View -> Resource Sheet) и да се извадят колоните:
work – ще покаже количеството на материалите
cost – ще покаже цената на материалите (количество по единична цена)

Колоните могат да бъдат извадени, когато се пусне с десен бутон спомагателното меню на антетката на таблицата и бъде избран реда Insert Column… както е показано на Фиг. 6.

Фиг.6: Контекстно меню на Table изгледа

Фиг.6: Контекстно меню на Table изгледа

.

След, което се появява диалогът Column Definition. В полето Field name, трябва да бъде избрана стойността work, както е показано на Фиг. 7 и се избира OK.

Фиг.7: Диалогът Colum Definition

Фиг.7: Диалогът Colum Definition

.

Същото се повтаря за колонката за Cost.

В следващата стъпка ресурсите се групират. Това е подходящо за разделяне на различните типове материали и респективно получаване на разбити резултати за тях. За пример за цена на всички материали по Част АС, Част Ел и прочие.

За целта на всеки един материал трябва да се добави отделна част. Това се извършва в колоната Group в Resource Sheet`а (На Фиг. 8 може да се види какви групи са зададени на отделните материали). В последствие трябва да бъде сменена опцията No Group на Resource Group, както е показано на Фиг. 8.

Фиг. 8: Групиране на ресурси

Фиг. 8: Групиране на ресурси

.

И крайният резултат трябва да изглежда като този на Фиг. 9:

Фиг. 9: Групирани на ресурсите

Фиг. 9: Групирани на ресурсите

.

При желание за прегледност отделните клетки могат да бъдат оцветявани, както е и направено на Фиг. 9. Това става от менюто:

Format -> Font

Респективно цвета на самите ленти, които групират могат да бъдат преформатирани от диалога Customize Group By, който се пуска:

с десен бутон върху самата група -> избиране на ред Customize Group By ... от появилото се меню

.

Опитайте

1. Да се покаже графика с разпределението на материалите по периоди
2. Да се покаже графика за парите разпределени по периоди
3. Да се покаже графика за парите с натрупване

Фиг. 10: Разпределение на разходите на материали по периоди

Фиг. 10: Разпределение на разходите на материали по периоди

.

Фиг. 11: Натрупване на разходите за материали

Фиг. 11: Натрупване на разходите за материали

Discussion

One thought on “Назначаване на материали към проект (resource, type material) в Microsoft Project 2007

  1. Sr za latinicata. Bravo,prodaljavai v sa6tiq duh.

    Posted by dobsun | 02.06.2013, 10:09

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: