//
в момента четете
Microsoft Project, Microsoft Project 2013

Създаване график на механизацията в Microsoft Prpject

Една от особените, но често срещани задачи особено при офертни графици е създаването на график на механизацията. Това ръководство ще илюстрира как посредством използването на изгледа Team Plane може да бъде направен такъв.

В примера е прието, че ще бъде използвана два типа механизация: собствена (Механизация 1 и Механизация 2) и наета (механизация 3). Разбира се условиетео за разделението на механизацията може да бъде друго.

Фиг. 1 - График на механизацията

Фиг. 1 – График на механизацията

.

За видът в, който може да бъде разпечатен се добива представа от този pdf файл:
Пример 1 – График на механизацията

Примерът ще бъде разгледан в следните стъпки:
1. Създаване на ресурси
2. Набиране на график и обвързване с ресурси
3. Създаване на графика за механизация

Препоръчителни ръководства:
1. Назначаване на материали към проект
.

Създаване на ресурси

.
За целите на примера ще бъдат създадени три ресурса, като в колоната Group трябва да бъде записана тяхната група:
» Механизация 1 с група “01. Собствена механизация”
» Механизация 2 с група “01. Собствена механизация”
» Механизация 3 с група “02. Наета механизация”

.

Фиг. 2 - Списък с механизация

Фиг. 2 – Списък с механизация

.

Всички трябва да са от тип Work. След набирането им резултата трябва да изглежда, като този на Фиг. 2.

Благодарение на въвеждането на групи на ресурсите в последствие ще може да отделим наетата от наличната механизация. В случай, че имаме още ресурси, за пример “Работна ръка” за да направим диаграмата на работния ресурс, може с филтриране пак на същата колона да изключим излишните ресурси.

.
.

Набиране на график и обвързване с ресурси

.
В изпълнение на тази стъпа ще трябва да бъде набрана структурата на самият график, заедно с връзките. В колоната Resource Names могат да бъдат видяни назначенията на механизацията.
.

Фиг. 3 - Таблица на графика

Фиг. 3 – Таблица на графика

.

Тези данни могат да бъдат преписани от Фиг. 3, а резултата след въвеждането трябва да изглежда, като този на Фиг. 4.

Фиг. 4 - Gantt Chart

Фиг. 4 – Gantt Chart

.
.

Създаване на графика за механизация

.
В първите две стъпки цялата работа по графикът на механизацията вече е създаден. В настоящата стъпка ще се илюстрира, как изгледа Team Planer в, който той се намира може да бъде форматиран и настроен.

Стартирането на Team Planer се извършва като се избере от списъка с изгледи в рибона Task (Фиг. 5)

Фиг. 5 - Стартиране на Team Planer

Фиг. 5 – Стартиране на Team Planer

.

Следващата стъпка е опционална. Тя е за групиране на ресурсите, в този случай различна механизация в групи. За целта трябва да се стартира рибона View и от него да се избере групиране по Resource Group в полето Group By (Фиг. 6)

Фиг. 6 - Групиране на ресурсите

Фиг. 6 – Групиране на ресурсите

.

В последствие следват визуалните настройки. Те се намират в рибона Format и се правят само, когато е отворен изгледа Team Planer (Фиг. 7)

Фиг. 7 - Форматиране на изгледа Team Planer

Фиг. 7 – Форматиране на изгледа Team Planer

.

Една от важните секции в този рибон е Show/Hide. В нея от опцията Unassigned Task може да се изключи полето за задачи без назначени ресурси. Подобно на форматирането на графика с помощта на функциите Gridlines и Text Styles може да се постигне желаното форматиране (Фиг. 8).

Фиг. 8 - Графикът на механизация след форматиране

Фиг. 8 – Графикът на механизация след форматиране

.
.

Допълнителни теми

.
От рибона View можете да стартирате панела Resource Form (подобно на начина по, който се стартира Resource Graph). Респективно рибонтът формат се преформатира за конкретният панел. Всичко това е онагледено на Фиг. 9.

Фиг. 9 - Проследяване на назначението на даден тип механизация

Фиг. 9 – Проследяване на назначението на даден тип механизация

.

Този подход може да се използва и за отчитане на изразходваните машиносмени на механизацията:

Фиг. 10 - Изразходване на планиранта механизация

Фиг. 10 – Изразходване на планираната механизация

.

.

.

.

.

Discussion

One thought on “Създаване график на механизацията в Microsoft Prpject

  1. Ако изпитвате трудности с него не се колебайте да питате в коментарите (:

    Posted by инж. Мартин В. Симеонов | 05.07.2014, 15:59

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: