//
архиви

Microsoft Project

This category contains 6 posts

Създаване график на механизацията в Microsoft Prpject

iconЕдна от особените, но често срещани задачи особено при офертни графици е създаването на график на механизацията. Това ръководство ще илюстрира как посредством използването на изгледа Team Plane може да бъде направен такъв. Continue reading

Проверка на критичен път при мрежови графици

Copy of Фиг. 3 - Комплексен критичен пътВ основата на създаването на мрежови график е обвързването на всички задачи с връзки. В случай, че липсват връзки на някои от задачи, това би рефлектирало върху коректността на изчисленията.

Друга често срещана грешка е твърдото задаване на дати (под твърдо въведени се разбира ръчно зададени) на задачи. В този случай Project трябва да избере между две дати: зададената и изчислената на базата на връзки към предходни задачи. Респективно той избира по – късната. Continue reading

Изчисляване на календарната продължителност на график направен в работни дни

В пркатиката се налага да се дава продължителността на графици както в работни, така и в календарни дни. Именно това е темата на настоящото ръководство, което цели да покаже една от добрите пракитики в тази насока.
За пример се разглежда казус в, който е направен график в работни дни, но трябва да бъде представен в календарни дни. Едно от основните изисквания е да не бъдат променяни дати, а целта е това да стане с минимално усилия. В следващите редове ще се направи нов календар със седем дневна работна седмица и ще се добави колона, която ще показва продължителността на задачите в календарни дни. Continue reading

Назначаване на материали към проект (resource, type material) в Microsoft Project 2007

Разходите във всеки един проект се разпределят предимно между труда и материалите и оборудването. Целта на този tutorial е да покаже именно как се добавят материали и оборудване към график направен на Microsoft Project 2007.

Continue reading

Задаване и визуализиране на базова линия в Microsoft Project 2007

Базовата линия или базова рамка представлява снимка на графика. В общия случай се използва за отчитане на разликата между направените корекции върху графика по време на работа и първоначалното му състояние. Най – често се използва при работни графици.

Continue reading

Работа с доставки в Microsoft Project 2010

Представеното ръководство показва как могат да се въведат доставките, като дата на доставяне и дата на заявяване в Microsoft Project. Следващите илюстрации показват как въведените данни могат да се онагледят в самият график.

Continue reading